INDICACIÓNS SOBRE O COMEZO DO NOVO CURSO 2020-21

Aspectos clave para este inicio de curso que toda a comunidade educativa debe coñecer. 

PRESENTACIÓN EMPREGADA NAS REUNIÓNS PREVIAS AO COMEZO DO NOVO CURSO

Na que se da conta dos horarios de entrada e saída para todas as etapas, kit covid e observacións varias.

PLAN TIC 2020-21

Con importantes novidades como son: a implantación de G Suite en todo o centro ou o establecemento de novas canles de comunicación do centro coas familias.

PLAN DE ACOLLIDA

Con aspectos relevantes como son:

a) Novas normas de organización e funcionamento do centro. 

b) Actuacións de prevención, hixiene e protección. 

c) Accións formativas para a mellora da competencia dixital do alumnado necesaria para o seu desenvolvemento na modalidade de ensino presencial ou, de ser o caso, non presencial. 

d) Atención aos aspectos emocionais e sociais, mediante a realización de actividades grupais de acollida e cohesión.