Comedor

O Servizo de Comedor do Centro organízase, de luns a venres, en tres quendas que facilitan a atención aos alumnos e a xestión do seu tempo de descanso e recreo.

Logo de xantar os nenos e nenas desde 3 anos ata 2º de Primaria teñen actividades de carácter lúdico-formativas. A partir de 3º de Primaria dispoñen dun primeiro tempo de recreo e logo doutro  de estudo organizado por idades.

Aquí podes descargar o menú de cada mes accedendo a "Menús" e introducindo o código LX180150. Nel atoparás toda a información nutricional e de alérxenos.

Os interesados en acollerse a este servizo deben seguir este procedemento:

PARA USUARIOS DIARIOS E USUARIOS CON DÍAS FIXOS (un ou máis días fixos á semana):

  • Cubrir debidamente a ficha de inscrición que aparece ao final desta páxina.

  • Cubrir os datos para a domiciliación bancaria incluídos no mesmo formulario de inscrición citado no punto anterior.

Para a domiciliación dos recibos mensuais:

  1. O cobro das mensualidades farase entre o día 1 e o 10 do mes vixente no que se fai uso do servizo.

  2. A devolución dun recibo non resolto no prazo de 15 días, provocará a baixa no servizo.

PARA USUARIOS ESPORÁDICOS (días soltos):

Calquera usuario que demande o servizo de comedor de forma eventual, deberá facelo saber na recepción do colexio á hora da entrada.

 

PARA TODOS OS USUARIOS

  1. Calquera tipo de corrección ou modificación  de datos de inscrición, asistencia ou incidencia no servizo, deberá comunicarse na secretaría do centro.

  2. As baixas deberán comunicarse con alomenos 10 días de antelación e sempre antes do remate do mes anterior ó cal se quere facer efectiva a cancelación do servizo.

  3. Non se aceptarán cancelacións no mesmo día.

  4. Atenderanse as necesidades daquel alumnado que por calquera incidencia teña a necesidade de facer uso do servizo de comedor.

  5. O prezo deste servizo establecerase cada comezo de curso coas súas revisións e actualizacións pertinentes.

  6. Será motivo de baixa no servizo de comedor o non cumprimento das normas establecidas dentro do propio servizo, das normas establecidas no horario posterior en recreo e sesión de estudo ou o impago reiterado das mensualidades

PREZOS DO SERVIZO 2022/2023

Para os usuarios fixos: o custo do comedor escolar para o curso 2022/2023 será de 5,90 € diarios para aquel alumnado que contrate o servizo de comedor mensual todos os días. O importe a abonar cada mes variará en función do número de días lectivos que este teña.

Facturaranse todos os días lectivos de cada mes e non se descontarán os días que non fagan uso do servizo, exceptuando os casos de baixa.

Para aqueles alumnos con días fixos ou de uso esporádico, o prezo de cada día de comedor escolar será de 7,50€.

Ás familias numerosas acreditadas con todos os integrantes matriculados no centro, aplicaráselles un desconto dun 5% neste servizo sempre que fagan uso diario mensual, non no servizo esporádico.